top of page

Know Africa Foundati Group

Public·28 members

Z Rudy


Železné rudy se zpravidla těží hornickým způsobem. Jsou to jednak hlubinné doly nebo mnohem častěji povrchová těžba. Železné rudy jsou vždy doprovázeny dalšími horninami a hlinitými sloučeninami. Úpravárenskými pochody jako drcením v čelisťových a válcových drtičích, praním a flotací se takto vytěžená surová ruda zbavuje hlušiny a dosáhne se vyššího obsahu železa. Takto upravená a obohacená ruda se dopravuje do hutních podniků, kde slouží jako vsázka do vysokých pecí k výrobě surového železa.
Z rudy


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjinyurl.com%2F2uhEyn&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0eSe15BXy_rU4Rgz3_CyD-Ostatní typy železných rud představují hlavně fanerozoické oxidické rudy obsahující hlavně hematit, limonit nebo siderit a pelosiderit, případně silikáty jako chamozit a thuringit. Jde sedimenty spojené se vznikem při různých procesech jako jsou Vulkano-exhalační procesy, sedimenty redukčních pánví nebo syndiagenetického původu[4]. Zatím nevyužívaným zdrojem jsou i železno-manganové konktécie dna Tichého a Indického oceánu.


Vznikají v oceánské zemské kůře, asociují s výlevy bazaltů, ryolitů případně jejich tufů. Někdy jsou k nim řazeny i sedimentární ložiska typu Algoma, která jsou obyčejně považována za páskované železné rudy[5].


Magmatické rudy železa jsou většinou spojeny s velkými bazickými (nejčastěji gabrovými) a ultrabazickými (peridotity, karbonatity) vrstvenými intruzemi. Kromě oxidů železa a titanu jako jsou magnetit a ilmenit, obsahují ve větší míře i apatit. Kromě železa mohou sloužit jako zdroje vanadu, titanu, fosforu, zirkonia, ceru, niobu a dalších.[5] 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Comments (2)

I wanted to reach out and say thank you for recommending Depositphotos to me. Your advice was incredibly helpful! I've been searching for a reliable stock photo and video site, and it sounds like Depositphotos is exactly what I've been looking for. I'm excited to explore their collection and find the perfect visuals for my projects. It's such a relief to know that there's a trustworthy resource out there for high-quality content. Thanks again for pointing me in the right direction!

Like

Eva White
Eva White
May 10

Thanks a ton for the suggestion to check out Depositphotos! It sounds like they have everything I need to bring my projects to life. I'm excited to explore their site and see what kind of stock photos and videos they have available. It's awesome to hear that they offer such a wide range of content, and I'm looking forward to seeing how it can enhance my work. Thanks again for pointing me in the right direction!

Like
bottom of page